n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

En kraftsamling behövs kring de äldstas vård.

VÅRD. De relativt få platser som idag finns inom särskilda boendeformer för äldre, bebos ofta av svårt sjuka äldre i livets slutskede.

Vård vid livets slutskede för våra äldsta medborgare, måste få ett förnyat fokus. Svårt sjuka äldre behöver en mer sjukvårdsinriktad vårdform i livets slutskede.

 

VILKA POLITIKER känner sig mogna att ta den debatten? Vi som följer händelseutvecklingen på de äldres arena, känner en djup oro över hur de medicinska frågorna löses, då många av personalen saknar förutsättningar för medicinska bedömningar. Specialistsjuksköterskor inom geriatrik finns i mycket begränsad omfattning, samma gäller för geriatriker. Många insatta, både forskare, läkare och vårdpersonal påtalar att många äldre far illa, beroende på kvalitets brist vad gäller den medicinska vården.

 

Ett stort antal äldre tvingas till ensamboende trots behov av dygnet runt vård. Med sjuksal i sitt vardagsrum, även under den tid i livet då man kanske är mest beroende av mänskligt stöd samt medicinsk vård. Personal med medicinsk kompetens för uppgiften saknas i många fall.

 

Hospis för äldre i livets slutskede har egentligen lyfts vid flera tillfällen men tyvärr utan genomslag. Detta trots att behovet av palliativ och lindrande vård är omfattande inslag i äldres och mångsjukas sista dagar/månader i livet. Olika former av mellanvård måste tillskapas för ett värdigt liv när den äldres behov av vård inte stämmer överens med sjukvårdens regelsystem.

 

MÅNGA ÄLDRE har 100-procentigt behov av dygnet runt-vård vid utskrivning från sjukhuset. Flera befinner sig i livets slutskede när de lämnar sjukhuset. Det är dags att utveckla vård i hospisform för svårt sjuka äldre. Det måste komma till stånd en kraftsamling kring svårt sjuka äldres situation. Bristen på politiska beslut i dessa avseende är upprörande.

 

Ingeborg Oléni (SPI),

Ordförande för SPI Välfärden, Laholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI